Rotazion

Oh no, something went wrong. Please check your network connection and try again.

Privaatsustingimused

PRIVAATSUSTINGIMUSED

1.Kehtivad alates 01.01.2024. Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Rotazion OÜ (edaspidi Rotazion) Portaalil www.rotazion.com (edaspidi Portaal).

2.Isikuandmete töötlemine on igasugune Portaali kasutaja (edaspidi kasutaja ) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine. Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad Portaali, tarbivad teenuseid, või edastavad Rotazionile omalt poolt infot. Näiteks artiklite lugemine, teenuste tellimine või meili teel ühenduse võtmine.

3.ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

3.1.Rotazion kui isikuandmete vastutav töötleja kogub Kasutajalt ainult selliseid isikuandmed, mis tekivad Portaali kasutamise käigus lähtuvalt kasutaja Portaalisisesest tegevusest. Sellisteks andmeteks on näiteks kasutaja profiilis esitatavad andmed, toote pakkumises esitatavad andmed ja kõikidest muudest Portaalis võimaldatud tegevustest salvestuvad andmed. 

3.2.Andmeid, mida Rotazion on saanud kasutajalt Portaali sisse logimisel ja Portaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamisel, on Rotazion OÜ-l õigus töödelda Portaali teenuse tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus (seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, lepinguliste kohustuste täitmiseks, keskkonna personaliseerimiseks ja ärianalüütikaks õigustatud huvi alusel ning turunduslikul eesmärgil nõusoleku alusel).

3.3.Kasutaja on teadlik Rotazioni poolt kasutaja isikuandmete töötlemisest tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Nõusolekupõhise andmetöötluse korral on kasutajal  õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist. Samuti on kasutajal õigus nõuda kasutajakonto sulgemist. Kasutaja peab arvestama, et Isikuandmete kustutamise nõude korral ning kasutajakonto sulgemisel ei ole Rotazionil võimalik koheselt kustutada kõiki isikuga seotud andmeid kuna seadusest tuleneva kohustuse täitmisel (näiteks raamatupidamise seadus) rakenduvad andmetele seaduses ka säilitamise tähtajad. Samuti ei kustuta Rotazion ka lepingu täitmiseks vajalikke isikuandmeid enne kolme aasta möödumist lepingu lõppemisest.

3.4.Kasutaja saab taotleda kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist, võttes ühendust Rotazioniga.

3.5.Rotazion kasutab kasutaja isikuandmeid Portaali teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

3.6.Rotazionil on õigus kasutada kasutaja isikuandmeid ja anda neid üle Rotazioni poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil selleks, et tagada Rotazioni teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada poolt pakutavaid teenuseid. Rotazion kasutab vaid usaldusväärseid koostööpartnereid, kellega on sõlmitud ka vastavasisulised andmete töötlemise lepingud, mis sisaldavad vajadusel ka väljas pool Euroopa Liitu toimuva andmetöötluse lisatingimusi. 

3.7.Rotazion on isikuandmete vastutav töötleja; Rotazion edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja, kes töötleb isikuandmeid vastavalt makseteenustele ettenähtud reeglitele.

3.8.Kasutajal on alati õigus küsida tema isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi ning lisainformatsiooni pöördudes Rotazioni. Samuti on kasutajal alati õigus pöörduda isikuandmete kaitse järelevalvet teostava asutuse poole, kelleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

3.9.Portaali kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Rotazion kogub Portaali kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

a.nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

b.kauba kohale- ja tagasitoimetamise aadress;

c.pangakonto number;

d.kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

e.klienditoe andmed.

3.10.Rotazion kasutab isikuandmeid:

3.10.1.kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;

3.10.2.kasutaja e-posti aadressile teavituste saatmiseks uutest artiklitest, teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul;

3.10.3.kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;

3.10.4.ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks;

3.10.5.pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tegemiseks;

3.10.6.isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi);

3.10.7.Portaali kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3.11.Rotazion kasutab Portaali külastatavuse statistikat Portaali kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks. Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

4.ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATELE ISIKUTELE

4.1.Kolmas isik on Rotazioni lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Rotazioni kasutajale teenuseid. Rotazion kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

a.e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,

b.Portaali majutust,

c.Portaali kasutusstatistika analüüsi;

d.sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi,

e.raamatupidamistarkvara kasutamist.

f.Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Rotazion kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

g.Isikuandmed edastatakse Portaali klienditoele tehingute ja ajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

h.Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale.

i.Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

j.Rotazion on isikuandmete vastutav töötleja, Rotazion edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale.

5.LINGID TEISTELE LEHTEDELE JA MANUSTATUD SISU

5.1.Osadel lehtedel, näiteks blogis, võivad olla viited teistele kodulehtedele või sisaldavad manustatud sisu, näiteks Youtube video, mida külastaja saab otse blogis vaadata. Manustatud sisu tarbimisel tehnilises mõttes külastatakse teist kodulehte nt YouTube, kus kehtivad selle kodulehe tingimused. Need lehed võivad kasutaja kohta koguda andmeid, asendada küpsiseid või edastada kasutaja andmeid kolmandatadele osapooltele.

6.ISIKUANDMETE SÄILITAMINE JA TURVALISUS

6.1.Rotazion rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Rotazion säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada. Kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Juurdepääs isikuandmetele on Rotazioni töötajatel ja lepingulistel partneritel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada Portaali kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Isikuandmete edastamine Portaali volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub Portaali ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

7.ISIKUANDMETEGA TUTVUMINE, PARANDAMINE, KUSTUTAMINE JA ÜLEKANDMINE

7.1.Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi kasutajaprofiilis. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

8.KASUTAJA ÕIGUSED

8.1.Kasutajal on õigus igal ajal:

8.1.1.avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;

8.1.2.nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;

8.1.3.nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;

8.1.4.nõuda isikuandmete ülekandmist.

8.1.5.Kui kasutaja kuulub Rotazioni meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

8.1.6.Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

8.1.7.Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

9.KÜPSISED

9.1.Rotazioni Portaalil kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Kasutades Rotazioni Portaali, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

9.2.Küpsiseid on kahte tüüpi:

9.2.1.Püsivaid küpsiseid , mis jäävad kasutaja arvutis olevasse küpsiste faili püsivalt. Neid võidakse kasutada näiteks kasutaja kui Portaali korduvkülastaja äratundmiseks ja Portaali sisu kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.

9.2.2.Seansiküpsised on ajutised ja kaovad, kui kasutaja Portaalilt lahkub või oma veebilehitseja sulgeb. Seansiküpsiseid võidakse kasutada Portaali teatud funktsioonide, näiteks teenuse või toote taotlemise jms võimaldamiseks.

9.3.Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas Portaali kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada Portaali toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus. Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale veebilehitsejad lubavad vaikimisi küpsisefailide säilitamist seadmesse. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi Portaalkorrektselt töötada.

10.PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

10.1.Rotazion jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati Portaalil saadaval.

11.VAIDLUSTE LAHENDAMINE Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel rotazion@rotazion.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).