Rotazion

Oh no, something went wrong. Please check your network connection and try again.

Kasutustingimused

1.ETTEVÕTTEST

1.1.Rotazion.com on virtuaalne rendikuulutuste portaal (edaspidi Portaal), mis võimaldab kasutajatel avaldada tasuta rendikuulutusi ning anda ja kasutusse võtta Portaalis avaldatud tooteid (edaspidi Ese).

1.2.Portaali haldaja on Rotazion OÜ, registrikood 16868551, rotazion@rotazion.com, (edaspidi Haldaja).

1.3.Portaali kasutaja (edaspidi Kasutaja) kinnitab, et on tutvunud  ja nõustub käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), ning kohustub neid täitma ja ta on nõustunud Portaali Privaatsustingimustega.

2.KASUTAJAKONTO

2.1.Portaali kasutamiseks tuleb Kasutajal end registreerida ja sisse logida, esitades selleks Portaalis nõutavad andmed.

2.2.Kasutaja hoiab Portaali sisse logimiseks kasutatavad andmed konfidentsiaalsena ja väldib nende sattumist kolmandate isikute kätte, va andmed mis on seotud Kasutajate vaheliste tehingute tegemisel.

2.3.Kasutaja vastutab kõikide tegevuste eest, mis toimuvad registreeritud ja sisse logitud kasutajakontol. Juhul kui esineb kahtlus kasutajakonto väärkasutuse kohta, tuleb sellekohane teavitus koheselt Haldajat. 

2.4.Kasutajakonto kustutamiseks tuleb esitada vastav kirjalik sooviavaldus Haldajale. 

2.5.Portaal võib nõuda täiendavaid andmeid isiku autentimiseks.

2.6.Kasutaja peab esitama enda kohta täpsed andmed.

3.KUIDAS PORTAAL TÖÖTAB?

3.1.Portaal võimaldab:

3.1.1.Esemete rendipakkumiste avaldamist vastavalt Kasutaja poolt esitatud andmetele;

3.1.2.Kasutajate pakutavate Esemete sirvimist ja rentimist (rendilepingu sõlmimist);

3.1.3.Esemete hoiustamist Haldaja poolt ja Haldaja vahendusel Esemete üleandmist ning vastuvõtmist.

3.2.Haldaja osutab Kasutajate vahel sõlmitavate rendilepingute täitmiseks raha deponeerimise teenust.

3.3. Makseteenus toimub Stripe makseliidese kaudu, mille abil võtab Haldaja vastu Kasutaja makse, misjärel Eseme kättesaamise kinnitamisel saadetakse makse edasi Eseme omanikule.

3.4.Kasutaja, kes on teinud Portaali kaudu rendikuulutuse avaldamisega pakkumise on rendileandja (edaspidi Rendileandja).

3.5.Kasutaja, kes nõustub tasu eest kasutama Portaalis pakutavat Eset on rentnik (edaspidi Rentnik).

3.6.Rendilepingu sõlmivad ning selle poolteks on Rendileandja ja Rentnik, mitte Haldaja.

3.7.Rendilepingu sõlmimine toimub Portaalis avaldatud Eseme rendipakkumisega nõustumisel.

3.8.Nõustumiseks loetakse Eseme rendiperioodi eest maksmist (edaspidi Renditasu).

3.9.Renditasu moodustab tasu Eseme rendiperioodi ja transpordi kulu.

3.10.Maksmine toimub pangalingi kaudu või krediitkaarti kasutades Haldaja arveldusarvele Renditasu laekumisel. 

3.11.Portaalis on võimalik tehinguid sooritada ainult eurodes.

3.12.Rendiprotsessi kirjeldus:

3.12.1.Rendileandja esitab Esemega seotud andmed ja hinnassoovi ning selle kohta avaldab Portaal pakkumise.

3.12.2.Rentnik valib talle sobiva Eseme ja rendiperioodi pakkumuse;

3.12.3.Rentnik maksab Renditasu;

3.12.4.Raha laekub Haldaja arveldusarvele; 

3.12.5.Ese liigub Rendileandjalt või Haldajalt Rentnikule teenusepakkuja pakiautomaadi kaudu või muul poolte vahel kokkulepitud viisil;

3.12.6.Rendileandja kinnitab Eseme saatmist või Rentnik eseme kättesaamist; 

3.12.7.Kui Eseme saatmine toimub kasutades pakiautomaatide teenust, toimub Eseme saatmise kinnitamine automaatselt.

3.12.8.Haldaja kannab Renditasu, millest on maha arvatud kokkulepitud teenustasu (edaspidi Teenustasu) Rendileandja arveldusarvele 2 (kahe) päeva jooksul pärast rendiperioodi lõppu.

3.12.9.Haldajal on õigus pidada Renditasust kui tagatisest kinni kõikvõimalikud nõuded Kasutaja vastu.

4.TEENUSTASUD

4.1.Portaali kasutamisel rakendub Teenustasu määras 20% (erinev hoiustamisel) rendile antud Eseme rendiperioodi järgi kujunenud Renditasult, millele võivad lisanduda riiklikud maksud.

4.2.Teenustasu rakendub edukale renditehingule ning Renditasu arvestatakse rendiperioodi hinnalt. 

4.2.1.Pakkumuse avaldamisel Teenustasu ei rakendu.

4.2.2.Eseme saatmise transpordikulult Teenustasu ei arvestata. Juhul kui Rendileandja või Rentnik katkestab tehingu peale makse toimumist, on Platvormil õigus Teenustasu arvestada ja kinni pidada.

4.2.3. Haldajal on õigus Renditasust arvestada maha Eseme saatmisega seotud kulu, kui Ese on hoiustatud Haldaja juures ja saatmise kulud kannab Haldaja.

4.3.Rendileandja määrab iga Eseme transpordi hinnalisa vastava Eseme müüki lisamisel. Rendileandja võib pakkuda Eseme tasuta transporti juhul kui transpordikulu on arvestatud Rendihinna sisse.

5.ESEME HOIUSTAMINE HALDAJA JUURES

5.1.Eseme väljarentimisel Haldaja kaudu, hoiustab Kasutaja (Rendileandja) Eseme Haldaja juures vastavalt Portaali hinnakirjale (Hoiustamistasu):

5.1.1.Riideese - 2 eurot kuu;

5.1.2.Sporditarbed -

5.1.2.1.Suusad/suusakomplekt: 3 eurot kuu;

5.1.2.2.Ratas: 13 eurot kuu

5.1.2.3.Reket: 1 eurot kuu

5.1.2.4.Uisud: 2 eurot kuu

5.1.3.Lastetarbed:

5.1.3.1.Lapse käru: 12 eurot kuu

5.1.3.2.Beebi kandekotid: 2 eurot kuu

5.1.3.3.Lapse autotool: 6 eur/kuu

5.1.3.4.Lapse voodi: 13 eur/kuu

5.1.3.5.Hinnakirjas nimetamata Eseme korral lepitakse Hoiustamisetasu kokku eraldi;

5.1.3.6.Suurema Eseme korral on Haldajal õigus arvestada Hoiustamistasu 13eur/kuu, kuid pooled ei lepi kokku erinevalt.

5.2. Hoiustamistasu kuulub tasumisele ette vastavalt Haldaja poolt esitatud arvele.

5.3.Minimaalne hoiustamise aeg (Hoiustamisperiood) on 1 kuu;

5.4. Kui Kasutaja ei teavita hiljemalt 3 päeva jooksul enne Hoiustamisperioodi lõppu hoiustamise lõpetamisest, siis loetakse Hoiustamisperiood pikenenuks 1 kuu võrra.

5.5.Hoiustamisperioodi pikenemisel tuleb Hoiustamistasu maksta hiljemalt 14 päeva jooksul alates möödunud Hoiustamisperioodi lõppemist.

5.6.Hoiustamistasu maksmisega viivitamisel kohaldub viivis määras 0.12% päevas.

5.7.Hoiustamisel sõlmitakse Haldajaga hoiustamiskokkulepe.

5.8.Hoiustamisel toimub Eseme valduse loovutamisega Haldajale, kes tegutseb Eseme hoiustamise, väljastamise ning tagasisaamisega.

5.9. Hoiustamisteenus osutab Haldaja 2 (kahel) viisil:

5.9.1. Eseme pakkumist haldab Kasutaja ise – so pakkumiste avaldamisega (hinnastamine, fotode tegemine ja Portaali laadimine, rendikalendri seadistamisena jne) tegeleb Rendileandja ise

5.9.2. Eseme pakkumisi haldab Haldaja (hinnastamine, fotode tegemine ja Portaali laadimine, rendikalendri seadistamisena jne), millisel juhul kohaldub ühekordne tasu summas 10 eurot/1 ese ning Kasutaja peab võimaldama Haldajal juurdepääsu oma kontole.

5.10. Kasutaja annab Haldajale õiguse kinnitada Esemele koodriba või turvaelemendi ja seda ei loeta asja kahjustamiseks.

5.11.Kasutaja annab Haldajale õiguse anda Ese kasutada kolmandale isikule rentimise eesmärgil vastavalt antud tingimustele.

5.12.Eseme hoiustamisel kohaldatakse võlaõigusseaduses sätestatud, kui antud tingimustes või hoiustamiskokkuleppes ei ole kokkulepitud erinevalt.

5.13. Kasutajal on õigus lõpetada Hoiustamisperiood igal ajal teatades sellest vähemalt 14 päeva ette. Sellisel juhul ei kuulu ettemakstud Hoiustamistasu tagastamisele.

5.14.Kui Ese on antud Rentniku kasutusse, siis ei lõppe Eseme Hoiustamisperiood enne Rendiperioodi lõppu.

5.15. Haldajal on õigus Eseme hoiustamine lõpetada, teatades sellest ette 48 tundi ning nõuda Kasutajalt Eseme äraviimist 48 tunni jooksul. Kui Kasutaja ei vii oma Eset ära, siis rakendub sellele hinnakirjas toodud Hoiustamistasu.

5.16. Haldajal tekib õigus pandiõigus Kasutaja Esemele, millega on tagatud kõik Haldaja nõuded Kasutaja vastu.

6.ESEME EDASTAMINE, VÄLJASTAMINE, KÄTTESAAMINE JA TAGSTAMINE

6.1.Rendileandja vastutab ise Rentniku poolt nõustumuse saamisest Eseme väljastamise ja kättetoimetamise eest õigeaegselt vastavalt rendiperioodi algusele kui Rentnik ja Rendileandja ei lepi kokku teisiti.

6.2.Rentnikul on kohustatud Eseme kättesaamise kinnitama Portaali kaudu ja kui see ei ole võimalik, siis e-kirja teel.

6.3.Rentnik kohustub Eseme tagastama samas seisukorras. 

6.4.Ese tuleb tagastada rendiperioodi viimasel päeval.

6.5. Eseme rendiperioodi lõppemise järgselt 2 päeva jooksul vabastab Haldaja Rentniku poolt Haldajale tehtud makse ning Renditasu (Teenustasu mahaarvamisega) kantakse Rendileandja kontole. 

6.6.Juhul kui Rentnik ja Rendileandja on kokku leppinud Eseme tagastamises, kohustub Rentnik Eseme tagasi saatma 48 tunni jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

6.7.Rendieseme tagastamisega hilinemisel tuleb maksta iga hilinetud päeva eest Renditasu vastavalt Eseme ühe päeva rendi maksumusele.

6.8.Renditasu seoses Eseme tagastamise hilinemisega tuleb tasuda Haldaja arvele hiljemalt 5 päeva jooksul alates hilinemise algusest, kuid Haldaja ja Rendileandja ei ole leppinud kokku erinevalt

6.9.Haldajal on õigus arvestada Eseme tagastamisega hilinemisest tingitud Renditasult Teenustasu.

6.10.Eseme tagastamisega hilinemisest tingitud Renditasu maksmisega viivitamisel on Rendileandjal õigus arvestada Renditasu võlgnevuselt viivist 0.12 % päevas.

6.11.Juhul kui Ese erineb oluliselt kuulutuses esitatud kirjeldusest  või fotost ning Rentnik soovib seetõttu Eseme Rendileandjale tagastada tuleb sellest Haldajat kohe teavitada ning tuua välja objektiivselt mõjuv põhjus.

6.11.1.Eseme tagasisaatmise kulud tasub Rentnik, välja arvatud juhul, kui Rendileandja ja Rentnik lepivad kokku teisiti. 

6.12.Enammakstud Renditasu, millest on maha arvestatud Haldaja Teenustasu, kuulub tagastamisele.

6.13.Enammakstud Renditasu tagastab Haldaja, kui see pole veel Rendiandjale välja makstud.

6.14.Juhul kui Rentnik ei tagasta Eset enam kui 30 päeva jooksul, siis loetakse, et Rentnik peab hüvitama Rendileandjale Eseme väärtuse.

6.15.Juhul kui Rentnik rikub Eset, siis on ta kohustatud hüvitama Eseme taastamise väärtuse või kui taastamine pole võimalik või Ese hävib, siis Eseme kogu väärtuse, kui pooled ei lepi kokku teisiti.

6.16.Juhul kui Eseme pakkumus on alternatiivselt ka väljaostu võimalus, siis peavad Rentnik ja Rendileandja selles eraldi kokku leppima.

6.17.Haldajal on õigus nõuda Rendiandjalt müügihinnalt arvestatud Teenustasu 20%.

7.KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1.Kasutaja kinnitab, et ta on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Portaalis võimaldatud tehinguid.

7.2.Kasutaja kohustub Portaali kasutamisel esitama täielikult tõest informatsiooni, sh tõeseid andmeid Esemete kvaliteedi ja seisundi ning muude detailide osas, mis võivad mõjutada Rentnik otsust Eseme rentimise kohta.

7.3.Kasutaja kohustub Portaali kasutamiseks renditehingute sõlmimiseks sisestama Portaali oma kehtiva e-posti aadressi ning olema selle kaudu kättesaadav.  

7.4.Kasutaja kohustub Portaali kaudu läbi viima üksnes seaduslikke tehinguid.

7.5.Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevusega ei rikuta kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi.

7.6.Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus Platvormil on seaduslik ja vastavuses heade tavadega. Keelatud toimingud hõlmavad järgmist:

7.6.1.Kiusamine või ahistamine;

7.6.2.Seksuaalselt vulgaarse materjali propageerimine;

7.6.3.Vägivald või diskrimineerimine rassi, soo, usutunnistuse, rahvuse, puude, seksuaalse sättumuse, vanuse või millegi muu alusel;

7.6.4.Isikuandmete avaldamine või muude eraelu puutumatusega seotud õiguste rikkumine;

7.6.5.Ebaseadusliku, vale või ebatäpse teabe jagamine või propageerimine;

7.6.6.Ebaviisakas või survestav vestlus.

7.6.7.Platvormi pahatahtlik kasutamine:

7.7.Kasutaja kohustub tagama, et tema poodi üles laetud tooted on vastavuses seaduste ja hea tavaga. Keelatud toodete hulka kuuluvad:

7.7.1.Ravimid, meditsiiniseadmed ja tervishoiutooted:

7.7.2.Võltsitud brändikaup (replicad)

7.7.3.Dropshipping

7.7.4.Toit ja jook, sh. alkohol

7.7.5.Tubakas

7.7.6.Häirivad või ebasobivad tooted

7.7.7.Relvad ja militaaresemed

7.7.8.Sekslelud Reklaamid

7.7.9.Vautšerid, kinkekaardid, digitaalsed ja mittemateriaalsed kaubad

7.7.10.Narkootikumid ja nende tarvikud

7.8.Kasutaja kohustub tagama, et Eseme kirjeldus ja üles laaditud pildid kirjeldavad Eset detailselt ning tõetruult. Kuulutused ei tohi sisaldada teavet, mis ei ole seotud Esemega, sealhulgas reklaami, rämpsposti, vestluse/tehingu suunamisega ja muu sellisega, mis ei lange kokku Portaali põhimõtetega.

7.9.Kasutaja kohustub Rendileandja rollis tagama, et Rentnikule kättesaadavaks tehtud tarnevõimaluse suurus on vastav Esemel (v.a saatmine ühe pakina) ja saadetav toode pakitakse turvaliselt. Eseme transpordi käigus viga saamise eest vastutab Rendileandja.

7.10.Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik, et kõikide tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksude kinnipidamise ja maksmise kohustus lasub Kasutajal.

7.11.Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et Kasutaja infotehnoloogiaseadmete sattumisel kolmandate isikute valdusesse selliselt, et Kasutaja on Portaali sisse logitud, on kolmandatel isikutel võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja.  

7.12.Kasutajad vastutavad omavahel sõlmitud lepingute täitmise eest. Esemega seotud kaebused ja küsimused tuleb esitada otse Rendileandjale, kasutades selleks Portaalisisest sõnumite saatmise süsteemi. 

8.HALDAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1.Haldaja on õigustatud omal valikul, kas piirata või tühistada Kasutaja Portaali kasutamisõigust, sh muuta Portaalil Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või peatama kuulutuse ning mitte võimaldada tehinguid teha, kui Kasutaja:

8.1.1.rikub käesolevaid Tingimusi;

8.1.2.pakkumine sisaldab informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne;

8.1.3.teadlikult ja tahtlikult levitab Portaalis valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi Kasutajaid või käitub ebaväärikalt;

8.1.4.Kasutaja andmetel põhinev pakkumine on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

8.1.5.Kasutaja tegevuse kohta on laekunud vähemalt kolm kaebust teistelt Kasutajatelt.

8.2.Haldaja on igal ajal õigustatud jälgima Portaalis toimuvat tegevust, sh jälgima Portaali kasutajate poolt tehtavaid pakkumisi.

8.3.Portaali ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Haldajale. Leheküljele autoriõigusega kaitstud tootefotosid/ müügikuulutusi üles laadides annab Kasutaja üle tootefotode osas kehtivad autori varalised õigused. Haldajale kuulub ainuõigus Kasutaja poolt edastatud tootefotosid/ kuulutusi igal viisil kasutada, lubada ja keelata nende kasutamist, sh reprodutseerida, levitada, tõlkida, kohandada, lisada neid kogumikesse või andmebaasidesse või edastada üldsusele. 

9.VASTUTUSEST VABASTAMINE

9.1.Haldaja ei ole Portaalis pakutava Eseme omanik ega rendi seda või osale lepingupoolena renditehingus, mille sõlmivad Portaali Kasutajad.

9.2.Rendilepingu sõlmivad Portaali Kasutajad omavahel.

9.3.Kasutajad vastutavad täies ulatuses omavahel sõlmitud rendilepingute täitmise eest. 

9.4.Üleantud Eseme puuduste või kaebustega seotud avaldused tuleb esitada otse Rendileandjale.

9.5.Haldaja ei vastuta rendilepingu sõlmindu Kasutajate vahel tekkinud erimeelsuste lahendamise eest.

9.6.Haldaja ega Kasutaja ei eelda ega taga Esemel garantii või kindlustuse olemasolu.

9.7.Haldaja ei vaata üle ega kontrolli Eseme kvaliteeti ja vastavust Kasutaja poolt sisestatud kirjeldusele.

9.8.Haldaja ei vastuta Kasutaja poolt Portaalis avaldatava informatsiooni tõesuse ja seaduslikkuse ega Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

9.9.Kasutaja nõustub, et kasutab Portaali täielikult oma vastutusel ning vabastab Haldaja mistahes vastutusest, mis seondub Portaali kasutamisega või seal avaldatud teabe võimaliku ebatäpsuse, eksitavuse, ebakohasuse või mis tahes muu asjaoluga.

9.10.Kasutaja mõistab, et Haldaja ei vastuta mh järgmiste asjaolude eest:

9.10.1.Portaalis avaldatud mistahes informatsiooni õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse, kehtivuse ja seaduslikkuse eest. Seejuures ei vastuta Haldaja

9.10.2.Portaali pakutavate Esemete kvaliteedi ega kvantiteedi eest; Portaalis pakutava teenuse mis tahes katkestus, seiskumine, peatumine või muu kättesaamatus;

9.10.3.Kasutaja poolt Portaalis avaldatud kuulutuse sisu või selle kaudu kättesaadavaks tehtud veebilehekülgede sisu;

9.10.4.mis tahes programmivead, viirused, Trooja hobused jms, mida keegi võib Portaali või seal pakutavale teenusele või nende kaudu edastada;

9.10.5.mis tahes sisu või andmete kustutamine või võimatus sisu või andmeid salvestada;

9.10.6.Kasutaja käitumise eest Portaalis;

9.11.Portaali ei vastuta ühegi rikkumise eest, mille Kasutaja on kolmandate isikute suhtes toime pannud, sh intellektuaalomandiõiguste rikkumise eest.

9.12.Kasutaja nõustub hüvitama Portaalile kõik kulud, kahju, nõuded ja kulutused (sh õigusabikulud), mis tulenevad otseselt või kaudselt Kasutaja poolt toime pandud Tingimuste või mis tahes kohaldatava õigusakti sätete rikkumisest.

9.13.Kasutaja kinnitab ja nõustub, et Haldaja ei vastuta Portaalis avaldatud kolmandate osapoolte sisu, linkide või materjalide eest ja selle täpsuse või tõele vastavuse eest. Kolmandate isikute sisu kasutamine ja selle õigsusele ja täpsusele tuginemine toimub Kasutaja oma vastutusel.

10.TINGIMUSTE MUUTMINE

10.1.Haldajal on igal ajal õigus Portaali ja pakutavate teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada.

10.2.Haldaja kohustub teavitama Kasutajat Tingimuste muudatustest ja täiendustest Portaalis avaldatavate teadete, sõnumite või e-maili teel.

10.3.Tingimuste muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Portaalis, mille kohta Portaal saadab Kasutajale teavituse.

10.4.Kasutaja kinnitab oma nõustumisest Tingimuste muudatuste ja täiendustega jätkates Portaali kasutamist peale vastavate muudatuste või täienduste jõustumist.

11.LÕPPSÄTTED

11.1.Portaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja ning Kasutajate vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

11.2.Portaali kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Haldaja lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahenda vaidluse Harju Maakohus.

11.3.Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja kehtivad Kasutaja ning Haldaja vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal. Kasutajal on igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused Haldaja ja teiste Kasutajate ees.

11.4.Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kasutaja ja Haldaja vahel toimub elektroonilises vormis Portaali kaudu või aadressil rotazion@rotazion.com.